Skip to content

Politiker

2016 September 7

De bryter internationella avtal staten gått med på, de går emot de partiprogram de gått till val på, de skyller ifrån sig, de ljuger skrytaktigt om sin förda politik. Sedan undrar de varför det finns ett sådant politikerförakt. De kanske kan bråka om vilken skolministers fel det är att de inte fick lära sig att ingen gillar falska?

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS