Skip to content

Två texter att läsa

2011 June 11

Ett teoriutdrag ur Rasmus Fleischers kommande bok ligger på copyriot. Riktigt läsvärt.

Per-Anders Svärd kritiserar tanken på den autentiska relationen till kött.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS