Skip to content

Perspektiv på civil olydnad

2011 April 4

Vad är egentligen skillnaden mellan den autonoma vänsterns husockupationer och de borgerliga moderatas husockupationer? Jo, polisen olagligförklarar och jagar bara den ena gruppens illegala ockupationer. De offerlösa ockupationerna är de polisjagade ockupationerna.

Snyggt, rättsstaten. Snyggt.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS