Skip to content

Kårfullmäktigesammanträde och Piratstudenterna

2011 September 15

Piratstudenterna i Uppsala sitter i år i opposition. Det brukar göra att man får otroligt lite att säga i kårfullmäktige. Exempelvis fick vi under konstituerande fullmäktigesammanträdet fyra av runt tusen poster. Idag är det kårfullmäktigesammanträde där verksamhetsplanen spikas. Piratstudenterna skrev tre yrkanden till verksamhetsplanen, och alla gick igenom. Vi är helt klart nöjda. De yrkanden som gick igenom var:

att i slutet av listan under rubriken 3.2 Vetenskaplig utveckling lägga till följande punkter:

  • kartlägga hur fria och tillgängliga forskningsresultat knutna till Uppsala Universitet är (oskyddade av immaterialrättsliga hinder)

samt

att i punktlistan under rubriken 4.4 Arbetsmiljö lägga till:

  • verka för att studenter får inflytande över UpUnet-S.

samt

att i slutet av listan under rubriken 3.1 Utbildningskvalitet lägga till punkten:

  • kartlägga universitetets pågående och planerade satsningar inom IT kopplat till lärande i syfte att samordna och vidareutveckla studentinflytandet inom detta område.
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS