Skip to content

Christopher Kullenberg är årets svensk

2011 December 1

Juryns motivering: »Christopher Kullenberg representerar en rörelse som tagit kampen för yttrandefrihet och öppenhet till den digitala världen. Genom nätverket Telecomix har Kullenberg bidragit till att göra nätaktivismen till en demokratirörelse, som verkar både genom opinionsbildning och med konkreta aktiva insatser, speciellt under den arabiska våren.«

Läs artikeln här :-)

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS