Skip to content

Biblioteket och Boken – En öppen förfrågan

2011 October 7

För det femte: öppen lånehistorik. Uppgifter om vem som lånat vad är förvisso känsliga. Biblioteken har med rätta motsatt sig att inbegripas i ett statligt maskineri för övervakning. Efter att en bok lämnats tillbaka finns det inget behov av att lagra uppgifter om vem som lånat den – däremot lagras alltid information om antal gånger som den lånats ut och vid vilka tidpunkter, information som bland annat ligger till grund för beslut om kompletterande inköp och om gallring. Förr i tiden stämplades varje utlåningsdatum på en flik längst bak i boken. Datoriseringen har lett till att denna information blivit dold för andra än personalen. Måste det vara så? En fritt tillgänglig lånehistorik skulle utan tvivel vara av intresse för kommersiella aktörer på bokmarknaden, men även för de allmänt nyfikna. Det går att tänka sig programvara som visualiserar hur intresset för olika böcker förändras över tiden och hur det skiljer sig mellan olika platser i landet. Sådana uppgifter inkräktar knappast på enskilda låntagares privatliv. Däremot finns det säkerligen många som av ren nyfikenhet vill lagra sin personliga lånestatistik och kanske även göra den tillgänglig för andra. Varför kan inte biblioteket erbjuda detta som ett frivilligt tillval? Lånestatistiken skulle kunna bilda grundval för ett socialt nätverk där människor dels kan utbyta boktips med varandra, dels åskådliggöra för sig själva hur de egna läsvanorna förändrats över årens lopp. Inspiration kan hämtas från den framgångsrika webbsidan librarything.com, där människor världen över katalogiserar sina hemmabibliotek.

Nu hoppas jag bara att bibliotek börjar nappa på det. Jag hoppas verkligen att universitetsbiblioteken vid Uppsala Universitet börjar med det här. Fatta vad otroligt att kunna veta vad ens kursare har lånat till sina uppsatser, eller att veta vad filosofer i allmänhet läser för skönlitteratur. Jag tror verkligen att det här kan bättra på biblioteksbesöken utan att kompromissa med bildnings- och urvalsidealet. Att låna böcker kan bli en del av att umgås.

Även Genesis, Realbibliotism och Robotbiblioteket.

One Response leave one →
  1. October 10, 2011

    Dock, ett bra sådant metadatasystem bör ge möjligheten att registrera referenslitteratur. Även om jag bara sitter på biblioteket och använder en titel för att referera till i femton minuter vill jag kunna registrera det. Jag läser mest på plats utan att låna, för jag jobbar mest på biblioteket.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS