Skip to content

Arbetslänkar

2011 March 3

Dagens ros: Återigen bevisas det att pengar inte alls är ett viktigt incitament för att få människor att jobba.

Dagens ris: Papperslösa får inte bli medborgare och de kommer troligen inte att vara välkomna till fack. Men att bli entreprenör och gå med i Entrepreriatet, det är såklart välkommet.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS