Skip to content

Piratpartiets valmanifest

2010 August 4

Angående om jag kan göra det här som riksdagskandidat, om jag inte borde rösta enligt partipiskan. Min lojalitet ligger hos det principprogram vi går till val på. Inte ett dokument tre personer skrivit och fyra styrelseledamoter röstat igenom.

Frågor jag inte kommer att driva i vårt valmanifest:

För det första är jag helt ense med Emil Paulsrud när han skriver

“Man kan mycket riktigt mena att FRA-lagen och IPRED är två ganska dåliga lagar. Att därmed dra slutsatsen att vi lever i en orättssäker stat som saknar grundläggande friheter är bara löjligt. Ingen kan rimligen höra sådan anklagelser utan att till bakgrundsljudet av ett flyglarm höra ordet rättshaverist studsa runt inne i huvudet.”

Nåja, vidare i integritetsmanifestet

“Polismetodutredningen avbryts och dess förslag avslås.”

Att avslå förslagen håller jag helt och hållet med om. Men att avbryta utredningen ser jag ingen poäng i. Kunskap är bra. Sedan kan man diskutera innehållet och kritisera premisserna enligt vilka utredningen togs fram.

“Användning av personnummer begränsas i Personuppgiftslagen till att bara få hanteras av myndigheter och på myndigheters direkta uppdrag. Ingen ska behöva uppge sitt personnummer för att prenumerera på Kalle Anka.

Användning av personnummer begränsas i Personuppgiftslagen till att bara få hanteras avmyndigheter och på myndigheters direkta uppdrag. Ingen ska behöva uppge sittpersonnummer för att prenumerera på Kalle Anka.”

Jag ser inte hur detta har något att göra med integritet. Javisst, jag vill montera ner övervakningssamhället, men inte det moderna organiserade samhället. Piratpartiet saknar ofta att vara nyanserade och kunna balansera sin politik mot annat. Integritet måste balanseras mot andra faktorer. Annats återgår vi till en anarkistisk stat där människor lever helt isolerat.

“Personuppgiftslagen stärks så att identitetskontroll endast får ske för befogade ändamål. Slentrianmässiga identitetskontroller ska förbjudas. SJ:s tilltag att kräva legitimation för tågresor är ett uppenbart exempel. Persontransportbolag som tågföretag, buss- och flygbolag ska inte ha rätt att begära legitimation för inrikes resor. Rätten att röra sig anonymt i landet är grundläggande i en demokrati.

Säkerhetskontrollen för inrikes flygresor avskaffas utom för särskilt känsliga flygresor (närkungligheter eller statsråd flyger, till exempel). För utrikes resor ska Sverige agera för attavskaffa oproportinerliga säkerhetskontrollerna både i Sverige och Europa.”

Det här måste diskuteras mer. Piratpartiets uppgift är inte att lägga sig i den fria marknaden. Att se till att anonyma alternativ finns är en fråga om konsumenträtt, men inte att detaljstyra enskilda aktörer.

“Det ska utredas om PKU-registret ska förstöras, då det drabbats av ändamålsglidning ochdess potential för integritetsintrång blivit överhängande.”

Idioti. Jag älskar kunskap.

“Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Medavskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, medmålsättningen att göra så.”

Inte piratpolitik någonstans.

“Riksdag och regering ska be om ursäkt till press och media för att ha infört lagar som ifarosatt källskyddet. […]” och alla “Riksdag och regering ska deklarera som sin mening…”, i synnerhet “Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att nätet inte är farligt…” bör tas bort. Riksdagen ska inte högläsa mantran. De ska stifta lagar och styra landet. På sidan 7 i integritetsmanifestet finns en lista över triviala rättsprinciper riksdagen ska läsa upp. Vad detta har att göra med rättsväsendet vet jag inte, men det är rättsprinciper som är så triviala att antagligen de flesta känner till dem.

“Ansvariga på FRA bör utredas för brott motprivatlivslagar.”

Människor ska utredas för brott först när misstanke finns. Att kollektivt utreda en grupp tjänstemän utan misstanke rimmar illa med piratpartiets åsikter om rättsprinciper. Finns misstanke är detta inte riksdagens, utan domstolarnas jobb.

Alla frågor om vad som är barnpornografi är det struntprat att piratpartiet borde ha en åsikt om.

Men det är först i kulturmanifestet det blir riktigt dåligt:

“Upphovsrättsmissbruk kriminaliseras. Den som medvetet missbrukar upphovsrätten skakunna få straffsatserna vända mot sig själv. Följande skrivs in i upphovsrätten snarast, alltså före den 1 januari 2012;

Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot enskild person, där gärningen som lägger grund för talan inte skett som del av och inom näringsverksamhet, döms för försvårande av kulturspridning till fängelse mellan sex månader och två år. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot en förmedlare av ett meddelande döms för sabotage mot infrastruktur till fängelse i mellan sex månader och två år. Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot någon som meddelat en referens (t.ex. en länk) till verk döms på samma sätt som om denne väckt talan mot förmedlare av meddelande.

Om brott som ovan har utförts inom näringsverksamhet och som del av en organiserad verksamhet, ska näringsverksamhetens tillgångar förverkas. Om brottet har utförts på uppdrag av en annan näringsverksamhet, ska även dennas tillgångar förverkas.”

Det här rimmar väldigt dåligt med piratpartiets åsikter om rättsprinciper. I ett rättssäkert samhälle måste den som faktiskt misstänker ett brott ha rätten att anmäla och väcka talan utan att bestraffas. Jag kommer att rösta för ett rättssäkert samhälle snarare än för bunkerpolitiken.

Det var väl det dåliga. I både kultur- och kunskapsmanifestet finns det väldigt bra saker. Kunskapsmanifestet är lysande nästan rakt igenom. Jag rekommenderar att ni läser det. Jag kommer att driva det hårt:

“ÖPPEN KÄLLKOD

Sveriges myndigheter skall gå över till mjukvara med öppen källkod senast den 1 januari 2012. Där detta inte kan göras på grund av specialiserad programvara, ska enmigreringsplan med slutdatum för stängd programvara tas fram. Sådant undantag fordraratt programvaran verkligen är specialiserad.

PATENT

Patentsystemet behöver skalas tillbaka, med fokus på de områden där de orsakar mestskada och är mest innovationshämmande, i syfte att successivt avvecklas. Sverige skaundersöka möjligheterna att unilateralt avskaffa patent inom riket.

[…]FORSKNING

Forskningen ska öppnas upp, resultaten tillgängliga via webben och fria att använda. Det stimulerar innovation och livslångt lärande. Då forskningen är betald via allmänna medel ska också dess resultat tillfalla allmänheten.
[…] Släpp all offentligt finansierad forskning fri från patent.
[…]SKOLA OCH UTBILDNING[…]
Datorer ska tilldelas från första skoldagen.

Grund- och gymnasieskola får bara använda läromedel vars distribution och användning inte är upphovsrättsbegränsad. Där sådan saknas, tas den fram och används därefter. Där detta är ett krav på grund- och gymnasieskola, ska det vara en målsättning även för högre studier.

Lärarrollen ska anpassas efter att läraren inte längre är en auktoritet i klassrummet när eleverna kan kontrollera varje påstående i realtid. Detta ska dessutom uppmuntras.

[…]Alla föreläsningar på universitet och högskolor ska tillhandahållas fritt på nätet och vara åtkomliga för alla.

[…]INFRASTRUKTUR

Åtkomst till Internet görs till basservice på samma sätt som tillgången till el, avlopp och

vatten.”

5 Responses leave one →
 1. bitbybit permalink
  August 4, 2010

  erm, vilka dokument menar du här: “Min lojalitet ligger hos det principprogram vi går till val på. Inte ett dokument tre personer skrivit och fyra styrelseledamoter röstat igenom.”

 2. August 4, 2010

  Glömde länka. Nu är det länkat till principprogrammet. Det andra dokumentet är valmanifesten.

 3. jresjkl permalink
  August 5, 2010

  Orden om skolan är ju inte bra. Alla vet att datorer från dag 1 inte är det viktigaste, datorer är ett hjälpmedel bland andra som inte ersätter massor av andra pedagogiska instrument.
  Läraren måste vara en auktoritet, utan att för den skull vara auktoritär. Kunskap är mer än fakta som går att kontrollera i realtid. Kunskap är sammanhang. Man kan läsa sig till mycket på nätet, men man behöver få hjälp att orientera sig så man kan värdera och sålla bland föregivna fakta. Här har läraren en viktig roll.
  Läromedel som inte är copyright-skyddade vore bra, men det går inte att idiotinföra över en natt. Och högskolorna ska givetvis uppmuntras att lägga ut sina föreläsningar på nätet – men det finns frågetecken här också som kräver omsorgsfullt utredande. Högskolorna har i nuvarande marknadssystem ekonomiskt behov av att maximera antalet studenter och kan frukta att mista en och annan om allt material är tillgängligt. Vidare är det en myt att en videoföreläsning ersätter fysisk närvaro. Distanskurser har svårigheter att matcha verkliga kurser i intensitet.
  Internet håller på att revolutionera kunskapsinhämtandet globalt, men att ersätta det skolor och universitet är bra på, intensiva afk-möten, med virtuella möten är ett onödigt nedgraderande.

 4. August 9, 2010

  Ledamot heter ledamöter i plural!

Trackbacks and Pingbacks

 1. Ett mognande parti | copy is right

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS